O firme

Enviwork, s.r.o. prevádzkuje autorizované stredisko na zber a spracovanie odpadov z EEZ, v ktorom zabezpečuje ich environmentálne vhodné spracovanie a plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 79/2015 Z. z., týkajúcich sa odberu, oddeleného zberu a nakladania s elektroodpadom. Zároveň je pod záštitou organizácie zodpovednosti výrobcov Envidom – združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu ( ďalej len „OZV“ ), ako zmluvný partner, pre ktorú vykonáva zber, prepravu a spracovanie  elektroodpadu.

Prevádzka spracovania odpadov sa nachádza v katastrálnom území obce Rohožník, v areály PD Rohožník. Spoločnosť Enviwork,s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel SRO, vložka číslo :48747/B. Spoločnosť Enviwork, s.r.o. pôsobí v odpadovom hospodárstve od roku 2007 a pôsobí na juhozápadnom Slovensku a na Záhorií, špecializuje sa na zber, spracovanie elektroodpadu z domácností.

Spoločnosť Enviwork, s.r.o. si uvedomuje súčasnú problematiku odpadov ako na Slovensku, tak aj vo Svete a preto sa zúčatňuje na projektoch, ktoré sa snažia o vylepšenie aktuálnej situácie.

Bližšie informácie o projektoch nájdete v sekcii Projekty.