PlastFreeDanube

Projekt má za cieľ ohodnotiť závažnosť znečistenia umelými hmotami (hlavne termoplastickými polymérmi)
v a pozdĺž Dunaja a identifikovať zdroje tohoto znečistenia so zameraním sa na potenciálne
úniky v reťazci “výroba – spotreba – odstránenie”. Taktiež chceme identifikovať možné
ohrozenie životného prostredia umelými hmotami a následne navrhnúť možné
riešenia na zmiernenie tohoto znečistenia.